Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Iepenloftspul Warten: ‘Ferbining’ (premjêre)

`t Skuthus Hellingpaed 11A, Warten, Friesland, Nederland

Yn in wettersportdoarp op it plattelân binne de ynwenners op ferskate manieren mei elkoar ferbûn; troch famyljebannen of sosjale kontakten mar ek troch de brêge oer it wetter, dat it doarp oars yn twa helten ferdielt. It soarget benammen yn ‘e simmer foar in protte drokte en konsternaasje wêr’t de sosjale brêgewachter beppe Brêge har

Iepenloftspul Warten: ‘Ferbining’

`t Skuthus Hellingpaed 11A, Warten, Friesland, Nederland

Yn in wettersportdoarp op it plattelân binne de ynwenners op ferskate manieren mei elkoar ferbûn; troch famyljebannen of sosjale kontakten mar ek troch de brêge oer it wetter, dat it doarp oars yn twa helten ferdielt. It soarget benammen yn ‘e simmer foar in protte drokte en konsternaasje wêr’t de sosjale brêgewachter beppe Brêge har

Iepenloftspul Warten: ‘Ferbining’

`t Skuthus Hellingpaed 11A, Warten, Friesland, Nederland

Yn in wettersportdoarp op it plattelân binne de ynwenners op ferskate manieren mei elkoar ferbûn; troch famyljebannen of sosjale kontakten mar ek troch de brêge oer it wetter, dat it doarp oars yn twa helten ferdielt. It soarget benammen yn ‘e simmer foar in protte drokte en konsternaasje wêr’t de sosjale brêgewachter beppe Brêge har

Iepenloftspul Warten: ‘Ferbining’

`t Skuthus Hellingpaed 11A, Warten, Friesland, Nederland

Yn in wettersportdoarp op it plattelân binne de ynwenners op ferskate manieren mei elkoar ferbûn; troch famyljebannen of sosjale kontakten mar ek troch de brêge oer it wetter, dat it doarp oars yn twa helten ferdielt. It soarget benammen yn ‘e simmer foar in protte drokte en konsternaasje wêr’t de sosjale brêgewachter beppe Brêge har

Darten

ByBoellies

Darten bij ByBoellies - plek voor nieuwe leden!

Bibliotheek

iepen stee Schoolstraat 4, Warten

Lekker ite

De Kok & de Walvis

Gezellig samen eten bij De Kok en de Walvis

Darten

ByBoellies

Pubquiz

ByBoellies

Bibliotheek

iepen stee Schoolstraat 4, Warten

Bibliotheek

iepen stee Schoolstraat 4, Warten

Darten

ByBoellies

Bibliotheek

iepen stee Schoolstraat 4, Warten

Breicafe

Gereformeerde Kerk Meagere Weide 1, Warten

9.30 uur in de Gereformeerde Kerk

Excursie Gruttoland

Zie voor meer info en opgaven in de Kommune van april 2022

Breicafe

Gereformeerde Kerk Meagere Weide 1, Warten

Wandeltocht Warten nei Warten

15 of 25 km! Start vanaf de Jachthaven Starttijd 25 km 9.00 - 10.00 Starttijd 15 km 10.30 - 11.30 Inschrijven via inschrijven.nl

Kwartetzeilen

Jachthaven ter hoogte brandstofpomp

Voor de jeugd vanaf groep 6

Merke

Wartenster Kubb campingtoernooi

Sportveld / Sparta kantine

16.30 uur: Kinder Kubb t/m klas 1 Springkussen Oud Hollandse spellen Eten door ByBoellies   19.00 uur: Kubb campingtoernooi 12 - 100 jaar 21.00 uur: Live muziek van Arjen Boltjes

Breicafe

Gereformeerde Kerk Meagere Weide 1, Warten

In de Gereformeerde Kerk 9.30 uur

Actie Steenbreek – Doarp Yn it Grien

iepen stee Schoolstraat 4, Warten

Lever een tegel in voor een plant! Voor de kinderen; verven van een stoeptegel welke in het dorp komt te liggen

Pubquiz

ByBoellies

Pubquiz met na afloop livemuziek

Knutselclub

Gereformeerde Kerk Meagere Weide 1, Warten

Opgeven kan via briefje in de Kommune van oktober

Pubquiz

ByBoellies

Pubquiz met na afloop livemuziek

Breicafe

Gereformeerde Kerk Meagere Weide 1, Warten

Breicafe

Gereformeerde Kerk Meagere Weide 1, Warten

Pubquiz

ByBoellies

Pubquiz met na afloop livemuziek