Dorpsbelangen Warten

Wat doet Dorpsbelangen Warten nu eigenlijk? Onze doelstelling is: de bloei en het welzijn van het dorp Warten te bevorderen. Volgens ons vloeien daar een aantal taken uit voort:

  • de leefbaarheid van het dorp te bevorderen in samenwerking met de Gemeente hier inhoud aan te geven
  • de woningbouw te stimuleren
  • attent te zijn op de ontwikkelingen die voor Warten van belang zijn
  • publicaties in de Kommune

Het bovenstaande is in 2001 verwoord in de dorpsvisie “Fan Wartengahe nei Warten, en no fjirder…..”.

De afspraak is dat jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering de balans wordt opgemaakt. Dat we met elkaar vaststellen wat er is gebeurd en waar we nu staan. In de checklist kunt u zien dat een aantal onderwerpen in behandeling zijn en een paar inmiddels gerealiseerd. Andere zijn achterhaald of actie op termijn.

In de Algemene Ledenvergadering van 2012 is er een nieuwe dorpsvisie gemaakt.

U kunt als bewoner van Warten lid worden van Dorpsbelangen Warten voor € 7,- per jaar.

Bankgegevens zijn : DORPSBELANGEN WARTEN, rekeningnummer 335.466.060

BESTUUR
Henk-Jan de Lange | Lid
Froukje Castelein | Lid | 058 255 2411
Anneke Adema | Voorzitter | voorzitter@dorpsbelangwarten.nl | 058 255 2017
Aelwyn Soepboer | Penningmeester | penningmeester@dorpsbelangwarten.nl
Siska Wiersma | Lid
Oege Castelein | Secretaris | secretaris@dorpsbelangwarten.nl

Activiteiten

Laatste nieuws