Dorpsbelangen Warten

Wat doet Dorpsbelangen Warten nu eigenlijk? Onze doelstelling is: de bloei en het welzijn van het dorp Warten te bevorderen. Volgens ons vloeien daar een aantal taken uit voort:

  • de leefbaarheid van het dorp te bevorderen in samenwerking met de Gemeente hier inhoud aan te geven
  • de woningbouw te stimuleren
  • attent te zijn op de ontwikkelingen die voor Warten van belang zijn
  • publicaties in de Kommune

Het bovenstaande is in 2001 verwoord in de dorpsvisie “Fan Wartengahe nei Warten, en no fjirder…..”.

De afspraak is dat jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering de balans wordt opgemaakt. Dat we met elkaar vaststellen wat er is gebeurd en waar we nu staan. In de checklist kunt u zien dat een aantal onderwerpen in behandeling zijn en een paar inmiddels gerealiseerd. Andere zijn achterhaald of actie op termijn.

Dorpsvisie

U kunt als bewoner van Warten lid worden van Dorpsbelangen Warten voor € 7,- per jaar.

Bankgegevens zijn : DORPSBELANGEN WARTEN, rekeningnummer NL57 RABO 0335 4660 60.

Jacob Koopmans | Voorzitter | jkoopmans@buiteveld.nl | 06 51 36 88 86
Rein Kielstra | Penningmeester | kielekamp@planet.nl | 06 54 30 85 83
Martine Groenendal | Secretariaat | dbwarten@gmail.com | 06 42 62 55 40
Henk-Jan de Lange | Lid | hjwedelange@hotmail.com | 06 27 05 66 62
Nynke Krottje | Lid | n.krottje@hotmail.com | 06 36 39 66 28
Tieneke Clevering | Lid | tieneke_clevering@msn.com |  06 45 80 61 73
Jana Andonovski | Lid | janaandonovski@hotmail.com