Kommune Februari 2020

De eerste Kommune van 2020 heeft een nieuw voorblad! Klik op de link hieronder om ‘m online te bekijken.

Kommune Februari 2020

Kommune – JUNI

De Kommune van juni staat weer boordevol informatie en nieuws over Warten.

Kommune Juni 2019

Bijeenkomst toekomst Warten

Beste dorpsgenoten,

Dorpsbelangen Warten heeft een goede en duurzame toekomst van ons prachtige dorp hoog op de agenda staan. In dat kader willen we graag een aantal zaken, waar we op dit moment mee bezig zijn, onder uw aandacht brengen.

Zoals in de bijeenkomst op 13 september in De Kok en de Walvis, georganiseerd  door de gemeente Leeuwarden, reeds werd aangegeven, zijn er mogelijkheden om wensen van het dorp te realiseren indien ze breed gedragen worden. We hebben de volgende onderwerpen geformuleerd waar we uw aandacht voor vragen;

  1. De Rounwei; herstructurering; de gemeente heeft de uitvoering gepland voor 2020; de plannen moeten echter nog worden gemaakt.
  2. De fietspaden;
    1. Grou-Warten; de uitvoering van de 2e fase staat gepland voor 2019/2020. De aansluiting bij het dorp t.p.v. de Rounwei is nu nog niet ingevuld.
    1. Warten-Garyp/Earnewâld (-Fônejacht); het besluit tot aanleg is door B & W genomen en het budget wordt gezocht. Uitvoering staat voorlopig op de planning voor 2020/2021.
  3. “Bebording” in het dorp; onder andere t.b.v. de watersport- en fietstoerist.
  4. Parkeren in het dorp.
  5. Verdunning van ons dorp;

Het inwonertal van ons dorp loopt terug doordat er in Warten sprake is van verdunning; een combinatie van steeds minder personen per huishouding en  meer 2e woningen / vakantiewoningen (niet permanent bewoond).

Door de verdunning zal het steeds lastiger worden de voorzieningen in en voor het dorp op peil te houden. Wij zien als een mogelijk antwoord op deze verdunning de bouw van nieuwe woningen, passend bij de huidige tijd van duurzaam en gasloos bouwen.

Er zijn vast meer en andere oplossingen te noemen en dat horen wij graag dan ook van u.

In dit kader hebben we  contacten  met de NHL afdeling ruimtelijk ordening /stedenbouw; doel is om dit  jaar, in de periode februari tot en met juni, met een aantal groepjes studenten deze projecten op te pakken. Zij zullen daarbij het dorp raadplegen, maar e.e.a. ook terugkoppelen in een presentatie.                                                                                                                    

We zoeken daarom in het dorp mensen die zich actief hiervoor willen inzetten/meedenken. Dit mogen ook de kritische geluiden zijn; alleen zo komen we tot een evenwichtig plan.

Dorpsbelangen Warten wil daarom dorpsgenoten die zich betrokken en aangesproken voelen oproepen om op
23 januari 2019 om 20.00 uur naar het Iepen Stee
te komen. Dan volgt meer informatie over hoe we e.e.a. willen aanpakken.

Laten we met z’n allen 2019 inzetten met goede plannen voor ons dorp.

DB Warten

Verzoek om aan te melden bij Tini Schippers  dbwarten@gmail.com              
Indien niet aangemeld; wij zijn blij indien u alsnog komt!

De Kommune november 2018

De Kommune november 2018

Yn dit nûmer û.o.:

– Ledenvergadering IJsclub de Harmonie
– WAS nieuws
– Activiteiten Wartenactief
– Bysûnder ferhaal Museum Warten
– En natuurlijk de puzzel

KLIK HIER OM TE DOWNLOADEN

Kopij voor de Kommune inleveren op het redactieadres, Ald Hiem 8 in Warten of via e-mail: kommunewarten@hotmail.com