De Kommune september 2018

De Kommune september 2018

Yn dit nûmer û.o.:

– Warten Brûst
– Spoken in Warten
– Flottieljezeilen met de Kruiswaters
– Eigenwiize froulje begjinne wer
– Ferslach jeugdfûgelwachtdei BFVW
– De froulju Pool en Castelein te rinnen

Klik hjir om de Kommune te iepenjen

Kopij voor de Kommune inleveren op het redactieadres, Ald Hiem 8 in Warten of via e-mail: kommunewarten@hotmail.com