Werkzaamheden fietspad Leechlân vertraagd

De werkzaamheden aan het fietspad in het Leechlân zijn vertraagd.

De Gemeente Leeuwarden is eind 2019 gestart met de realisatie van een fietspad tussen de Greate Kritewei en Warten. Aannemer Jansma Drachten BV heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de voorbereiding van de aanleg van het fietspad met onder andere het aanbrengen van zand en het bouwen van een houten fietsbrug over de Meanewei (Foudering). Toen werd ervan uitgegaan dat het fietspad nog voor de zomervakantie klaar zou zijn.

In de meest recente nieuwsbrief geeft de Gemeente Leeuwarden aan dat als gevolg van het coronavirus diverse materialen niet op tijd konden worden geleverd. Hierdoor moesten enkele onderdelen door de aannemer worden geproduceerd en waren enkele technische aanpassingen noodzakelijk. Hierdoor zijn de werkzaamheden vertraagd en loopt de oplevering van het fietspad vier weken uit. In de derde week van de bouwvakvakantie start Jansma Drachten BV de werkzaamheden weer op.

De verwachting is nu dat het fietspad tussen de Greate Kritewei en Warten eind augustus klaar is.

 

 

 

Verloop werkzaamheden fietspad Leechlân

De aanleg van het fietspad in het Leechlân van de Greate Kritewei naar Warten begint aan de volgende fase. In een nieuwsbrief brengt Gemeente Leeuwarden ons op de hoogte van het verloop van de werkzaamheden.

Tijdens de vorige fase is begonnen met de voorbereiding van de aanleg van het fietspad van de Greate Kritewei naar Warten. Hierin is gestart met een onderzoek naar de gevolgen van de aanleg van het fietspad op de flora en fauna. Daarna is er zand op het toekomstig tracé van het fietspad gelegd. Dit zand wordt overhoogte genoemd en is noodzakelijk voor het inklinken van de bodem. Na het zakken van de bodem is het zand verwijderd. Hierna is gestart met het aanleggen van het fietspad en een watergang bijbehordende dammen. Ook worden de bermen afgewerkt en wordt er een houten fietsbrug gebouwd over de Meanewei.

Als alles meezit is het fietspad van Warten naar Grou nog voor de zomervakantie klaar. In totaal hebben de werkzaamheden voor het stuk van de Greate Kritewei naar Warten dan vijf maanden geduurd.

 

 

 

 

 

 

Warten yn it Grien

Op zaterdag 14 september werd er bij ‘t Iepen Stee de actie van Operatie Steenbreek in Warten, georganiseerd door groencommissie ‘Doarp yn it Grien’ (ontstaan vanuit Dorpsbelangen Warten) in samenwerking met de Gemeente Leeuwarden. Hier werd onder zeer goede weeromstandigheden ‘Warten yn it Grien’ gepromoot.

Dorpsbewoners konden een tegel uit hun tuin meenemen en inruilen voor een plant. Men kon kiezen uit een Buddleja blue chip, Geranium Rozanne, Hydrangea Limelight of een Rhododendron ‘Cunningham’s White’. Om zo het ‘vergroenen’ van de tuinen te stimuleren.

Willem Pool en Albert Velde hebben pakketten op maat gezaagd en hout beschikbaar gesteld waarmee de kinderen een insectenhotel konden maken. Ter plaatse kregen zij hierbij hulp van Gerrit Steneker en Jeen Schippers. (alle vier heren bedankt). Tevens kon je van de gemeente informatie krijgen over diverse subsidies die beschikbaar zijn om je huis en tuin te ‘vergroenen’.

Voor iedereen was er een kopje koffie, thee, ranja en een stukje koek. Volgens de groencommissie een geslaagde actie.

Groencommissie ‘Doarp yn it Grien’: Anita Breuker, Riemke Jorna, Froukje Castelein, Tieneke Clevering, Hilda Talsma, Martien Wintermans, Berber Bouwmeester en namens Dorpsbelangen Warten Tini Schippers.

 

Gastvrije vaarroute door gemeente Leeuwarden

Provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden werken sinds 2015 samen aan het op afstand
bedienbaar maken van diverse bruggen in de gemeente Leeuwarden. Hiermee zorgen we voor
een gastvrij vaarroutenetwerk. Én maken we de dorpen en de stad aantrekkelijker om via het
water te bezoeken. De komende jaren worden in de provincie 40 bruggen aangepakt om
centraal op afstandsbediening te zetten, waarvan 11 van de gemeente Leeuwarden.

De brugwachter bedient de bruggen dan niet meer op locatie, maar op afstand vanuit de provinciale
bediencentrale voor bruggen, het Swettehûs in Leeuwarden. Daarmee worden ook de pauzes in de
bedieningstijden afgeschaft. Het klompgeld was in de afgelopen jaren al afgeschaft. Een deel van
de 11 bruggen in Leeuwarden wordt al op afstand bediend. Ook deze bruggen moeten geschikt
worden gemaakt voor het centraal op afstand bedienen vanuit het Swettehûs. Naar verwachting
kunnen de eerste bruggen vanaf 2020 vanuit het Swettehûs worden bediend.

Bruggen
De werkzaamheden om de eerste cluster bruggen op afstand te kunnen bedienen wil de gemeente in
delen uitvoeren voorafgaand aan het vaarseizoen van 2020. Als het lukt, voeren we tegelijkertijd
het onderhoud aan de bruggen uit. Zo proberen we de overlast en hinder te minimaliseren.

Het gaat om de volgende bruggen:
Cluster 1: Tutsebrêge, Gallebrêge, Palmabrêge en brug Hoofdstraat Warten
Cluster 2: Greydanusbrêge, Oxenabrids, Pylkwiersterbrêge en Greunsbrug
Cluster 3: van Harinxmabruggen, oost en west
Cluster 4: Slauerhoffbrug

Naast de gemeentelijke bruggen zal Provincie Fryslân ook voorbereidingen treffen om de brug
Rogsloot (Warten) tegelijkertijd met de cluster 1 bruggen aan te sluiten.

Planning en voorbereiding
Naar verwachting beginnen we in het najaar van 2019 met de eerste werkzaamheden voor cluster 1.
De overige clusters volgen daarna. De komende tijd proberen we een goed beeld te krijgen van de
werkzaamheden die nodig zijn. Daarvoor kan het nodig zijn dat er bij de eerste bruggen activiteiten
plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan het inspecteren en inmeten.

Wanneer weet u meer?
Zodra we meer weten over de planning en de werkzaamheden – en we weten wat er voor de
omgeving en het vaarverkeer verandert – informeren en betrekken wij omwonenden en andere
belanghebbenden. Naar verwachting is dat rond aankomende zomer voor Cluster 1.
Informatie

Wilt u meer weten over de plannen, kijk dan op www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan. Hier vindt u
actuele informatie.