werkzaamheden brug Rogsloot

Er is gestart met de werkzaamheden aan de provinciale brug Rogsloot.  De voorbereidende werkzaamheden op de uitvoering aan deze brug zijn deze week getroffen. De keet van de aannemer is geplaatst en kabels en leidingen zijn opgezocht. De werkzaamheden gaan volgende week verder.

Deze werkzaamheden betreffen de aanpassingen aan de Rogslootbrug, die sowieso nodig zijn, om de inrichting van o.a. camera’s en slagbomen te laten voldoen aan de huidige kaders m.b.t. veilige afstandsbediening. Deze aanpassingen staan daarmee los van de bredere inpassing van afstandsbediening van beide bruggen in het dorp, en de gemeentelijke brug in het bijzonder. Het plaatsen van de beoogde aanvullende wachtplaats aan de noordwestzijde van de Rogslootbrug wordt ‘op hold’ gehouden, in afwachting van het definitieve totale nautische plan.

Deze werkzaamheden zijn afgestemd met de omwonenden die tijdens de eerste fase met de uitvoering en eventuele hinder daarvan te maken krijgen. De hinder op weg en vaarweg is met de beheerders afgestemd.

Hieronder de planning van de werkzaamheden van de komende weken aan de Rogslootbrug en wat dit betekent voor het weg- en vaarverkeer en de directe omgeving.

week 48:
Vanaf aanstaande maandag wordt begonnen met het aanpassen van de elektrische installatie van de brug. Langs de weg worden borden geplaatst waarmee het wegverkeer wordt geattendeerd op de werkzaamheden en de eventuele hinder.

Wat merkt de omgeving hiervan: Het plaatsen en verplaatsen van cameramasten wordt voorbereid en gestart. De brug kan niet meer openen voor scheepvaartverkeer. Er kunnen nog wel schepen onder de gesloten brug doorvaren. Er is een scheepvaartbericht uitgegaan.
Het is mogelijk dat er enige hinder ontstaat door het werkschip in de omgeving van de brug. Rondom de brug wordt gegraven om kabels te vervangen en aan te passen.

week 49 en 50:
– De afsluitbomen worden dichter naar het brugdek verplaatst. De leuningen en bordessen worden aangepast.
– Het verplaatsen en plaatsen van cameramasten wordt verder uitgevoerd en afgerond.
– Daarna worden de kabels en camera’s gemonteerd.
– De elektrische installatie van de brug is aan het eind van deze twee weken gereed voor de testfase.

Wat merkt de omgeving hiervan: Tijdens deze twee weken zal ‘om en om’ een rijbaan op de brug afgesloten worden om werkzaamheden op de brug veilig uit te kunnen voeren. Het wegverkeer wordt niet gestremd, maar zal wel enige hinder kunnen ondervinden door de gedeeltelijke afzetting van de rijbaan.

week 51: Deze week staat in het teken van het testen van de nieuwe elektrische installatie. Eerst wordt de brug lokaal bediend en getest. Daarna wordt de bediening op afstand getest vanuit het Swettehûs in Leeuwarden. Na de testfase wordt de brug op afstand vanuit het Swettehûs bediend.

Wat merkt de omgeving hiervan: Er kan enige hinder voor het wegverkeer ontstaan. De brug wordt regelmatig open en dicht gedaan.
Een storing in het systeem tijdens de testfase kan ertoe leiden dat de brug even langer open gehouden moet worden. Dat kan oponthoud geven voor het wegverkeer. Dat oponthoud zal dan beperkt zijn tot een paar minuten.

week 52:
De werkzaamheden aan de elektrische installatie worden afgerond.

Wat merkt de omgeving hiervan: De beperkingen voor het wegverkeer en scheepvaart verkeer zijn opgeheven.

Kommune November

De Kommune van November 2020! Klik op de link hieronder om ‘m online te bekijken.

Kommune November 2020

Kommune Oktober

De Kommune van Oktober 2020! Klik op de link hieronder om ‘m online te bekijken.

Kommune Oktober

Laatste kans – Help ons! tegen afstandsbediening van de brug

 

Update 24-11-2020

Laatste kans tot ondertekenen petitie.  De petitie sluit op 1 december 2020.
Inmiddels hebben 840 mensen de petitie ondertekend! Ongeveer de helft hiervan betreffen inwoners van Warten.

 

Zoals jullie waarschijnlijk al wel weten proberen Dorpsbelangen Warten en de omwonenden van de brug in het dorp het project afstandsbediening te stoppen. In de Kommune van oktober hebben we een uitgebreid stuk geschreven om iedereen te informeren. De lijst met argumenten is lang en spreek voor zich. We dachten een pleitbaar standpunt te hebben. Dachten we, maar het loopt anders. Nadat we bot gevangen hebben bij de projectleiding, hebben we verantwoordelijk wethouder gevraagd de brug in Warten buiten het project te houden. Helaas heeft de wethouder anders besloten. Daarnaast hebben we de gemeente raadsleden gevraagd ons te steunen. Hoewel we enige steun gekregen hebben, is dit te weinig om het project te stoppen. We hebben de strijd nog niet verloren en gaan verder met onze pogingen. Belangrijk hierbij is dat we ons gesteund weten door (een meerderheid van) het dorp. Daarom starten we een petitie met de vraag of iedereen een handtekening wil zetten. Hoe meer handtekeningen, hoe meer politiek gewicht en hoe meer aandacht we zullen krijgen in de pers/publiciteit.

Klik hier voor ondertekenen petitie:  https://petities.nl/petitions/geen-brugbediening-op-afstand-in-het-dorpshart-van-warten?locale=nl

Help ons, help het dorp en haar bewoners!

Dorpsbelangen Warten en direct omwonenden

Leechlân op 19 en 20 augustus gestremd door werkzaamheden

Tussen woensdag 19 augustus 07.00 uur en donderdag 20 augustus 17.00 uur is de weg door het Leechlân tussen Grou en Warten gestremd. De stremming is noodzakelijk voor het aanleggen van asfaltplateaus bij de Great Kritewei en de Ald Skroetswei.

Gemotoriseerd verkeer tussen Grou en Warten is dan niet mogelijk. Het fietsverkeer kan door een aantal extra voorzieningen wel door het Leechlân. Ook is het niet mogelijk via Narderbuorren en Greate Kritewei in Wergea in het Leechlân te komen. Tot aan de werkzaamheden (stremmingen) kan bestemmingsverkeer aanrijden.

Met hulpdiensten zijn afspraken gemaakt. In geval van calamiteiten gaat op sommige momenten de machinerie of afzetting van de aannemer aan de kant. Desnoods rijden hulpdiensten via de kortst mogelijke route om.

Nieuwe datum opmeten zonnebloemen

Eind mei heeft de commissie ‘Doarp yn it Grien’ zonnebloemzaad uitgedeeld aan de kinderen van de basisschool. Het plan was om op 25 september de zonnebloemen op te meten maar ondertussen zijn de zonnebloemen flink gegroeid! Daarom is er besloten een nieuwe datum voor opmeten zonnebloemen te stellen. Het verzoek is om voor 25 augustus de zonnebloem op te meten en de hoogte door te geven via dbwarten@gmail.com of via 06-10087155. Ook ontvangt de commissie graag een foto van de kweker (het kind) samen met de zonnebloem.

De commissie ‘Doarp yn it Grien’ komt dan naar je toe om de zonnebloem ook op te meten. De hoogte wordt dan gecontroleerd voordat bekend wordt gemaakt wie de winnaar is.

Groetnis fan ‘Doarp yn it Grien’

(Hilda, Froukje, Tieneke, Berber, Riemke, Martien, Anita en Tini)

Textielcontainer verplaatst

De textielcontainer is eind juli verplaatst. Van de oude locatie op ‘het Stoomboatshead’ naar de nieuwe locatie op het parkeerterrein van het sportveld.

In de textielcontainer kan textiel zoals kleding, dekbedden en knuffels in een gesloten plastic zak aangeboden worden voor recycling. Omrin leegt de container standaard eenmaal per maand. Wanneer u de container vol aantreft, is er mogelijk nog wel ruimte aan de andere kant van de container. Wanneer de container echt vol is u contact opnemen met Omrin via telefoonnummer: 0900-2100215. De container wordt dan een extra keer geleegd naast de maandelijkse leging.

Het verplaatsen van de textielcontainer past binnen het streven van Dorpsbelangen om het dorp minder rommelig en aantrekkelijker te maken voor recreanten en dorpsbewoners.

Werkzaamheden fietspad Leechlân vertraagd

De werkzaamheden aan het fietspad in het Leechlân zijn vertraagd.

De Gemeente Leeuwarden is eind 2019 gestart met de realisatie van een fietspad tussen de Greate Kritewei en Warten. Aannemer Jansma Drachten BV heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de voorbereiding van de aanleg van het fietspad met onder andere het aanbrengen van zand en het bouwen van een houten fietsbrug over de Meanewei (Foudering). Toen werd ervan uitgegaan dat het fietspad nog voor de zomervakantie klaar zou zijn.

In de meest recente nieuwsbrief geeft de Gemeente Leeuwarden aan dat als gevolg van het coronavirus diverse materialen niet op tijd konden worden geleverd. Hierdoor moesten enkele onderdelen door de aannemer worden geproduceerd en waren enkele technische aanpassingen noodzakelijk. Hierdoor zijn de werkzaamheden vertraagd en loopt de oplevering van het fietspad vier weken uit. In de derde week van de bouwvakvakantie start Jansma Drachten BV de werkzaamheden weer op.

De verwachting is nu dat het fietspad tussen de Greate Kritewei en Warten eind augustus klaar is.

 

 

 

Kommune juli/augustus 2020

De Kommune van juli/augustus 2020! Klik op de link hieronder om ‘m online te bekijken.

Kommune juli/augustus 2020

Verloop werkzaamheden fietspad Leechlân

De aanleg van het fietspad in het Leechlân van de Greate Kritewei naar Warten begint aan de volgende fase. In een nieuwsbrief brengt Gemeente Leeuwarden ons op de hoogte van het verloop van de werkzaamheden.

Tijdens de vorige fase is begonnen met de voorbereiding van de aanleg van het fietspad van de Greate Kritewei naar Warten. Hierin is gestart met een onderzoek naar de gevolgen van de aanleg van het fietspad op de flora en fauna. Daarna is er zand op het toekomstig tracé van het fietspad gelegd. Dit zand wordt overhoogte genoemd en is noodzakelijk voor het inklinken van de bodem. Na het zakken van de bodem is het zand verwijderd. Hierna is gestart met het aanleggen van het fietspad en een watergang bijbehordende dammen. Ook worden de bermen afgewerkt en wordt er een houten fietsbrug gebouwd over de Meanewei.

Als alles meezit is het fietspad van Warten naar Grou nog voor de zomervakantie klaar. In totaal hebben de werkzaamheden voor het stuk van de Greate Kritewei naar Warten dan vijf maanden geduurd.